• 1นศ.สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 พัฒนาผ้าทอภูมิปัญญาไทยสู่สากล
  • 1นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 4 ประจำปี 2557
  • 1นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ คว้า 3 รางวัล การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ
  • 1นศ.มรน. คว้าแชมป์ชนะเลิศระดับภูมิภาคกลาง จากการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ประจำปี 2557
  • 1อาจารย์ มรน. คว้ารางวัลในการประกวดผลงานการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมฯ 2 รางวัล
  • 1ความภาคภูมิใจของพยาบาลแห่งพระราชา (ราชภัฏนครปฐม) .... จิตอาสา...พยาบาลฉุกเฉิน…..
  • 1รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  • 1นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย ประกวดมารยาทไทย
  • 1อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ครั้งที่ 10
  • 1นศ.โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ รางวัลชนะเลิศ A&D Young Ambassadors 2014
N - Network and Communication การสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารหลายรูปแบบ
P - Professional การทำงานแบบมืออาชีพ
R - Responsibility การทำงานด้วยความรับผิดชอบ
U - Unity การประสานสามัคคี