• 1มรน. เข้ารับรางวัลการเบิกจ่ายดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี
 • 1นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เจ๋ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ระดับอุดมศึกษา ภาคกลาง
  พร้อมเตรียมเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ
 • 1นักศึกษา มรน. ได้รับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมฯ ประจำปี 2559
 • 1ทีมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
  การประกวดโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
 • 1นักศึกษา มรน. คว้าตำแหน่ง นางสาวนครปฐม และขวัญใจสื่อมวลขน ประจำปี 2559
 • 1อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม
 • 1ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล ธรรมาภิบาล สิงห์ทอง
  ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปี 59
 • 1แสดงความยินดีกับ ดร.ใหม่ป้ายแดง
 • 1นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป รับรางวัลชนะเลิศ Ageing Society Startup
 • 1ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้ารางวัลชนะเลิศ
  การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม รายการ Phra Nakhon Flair Bartender Competition 2016
N - Network and Communication การสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารหลายรูปแบบ
P - Professional การทำงานแบบมืออาชีพ
R - Responsibility การทำงานด้วยความรับผิดชอบ
U - Unity การประสานสามัคคี