มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมพัฒนาองค์ความรู้
ภูมิปัญญาสู่สากล  มีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

      มหาวิทยาลัยยังมีอาคารเรียนที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน  มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม  อีกทั้งคณาจารย์ยังเปี่ยมไปด้วย
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ   อย่างแท้จริงรวมทั้งการ
ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาเปรียบประดั่งลูกหลาน ดังนั้น ขอให้นักศึกษามั่นใจว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม "คือแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่
คุณธรรม...คืนสู่สังคม"  อย่างแท้จริง( ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพันธุ์ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม