ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
ประธานกรรมการ
2
รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์
กรรมการ
3
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
กรรมการ
4
รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
กรรมการ
5
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
กรรมการ
6
ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์
กรรมการ
7
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
กรรมการ
8
อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
กรรมการ
9
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันท์
กรรมการ
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
กรรมการ
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
กรรมการ
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย เปียถนอม
กรรมการและเลขานุการ
13
อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
14
อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสำโรง
ผู้ช่วยเลขานุการ