ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดี
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
ที่ปรึกษาอธิการบดี

อาจารย์วัชระ  จันทร์อนันต์
ที่ปรึกษาอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ดารินทร์  โพธิ์ตั้งธรรม
ที่ปรึกษาอธิการบดี
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
รองอธิการบดี

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
รองอธิการบดี

อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
รองอธิการบดี
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ศิริชัย โสภา
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


อาจารย์ ดร.สมปอง  ทองงามดี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


อาจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์


รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา


อาจารย์ ดร.สุมาลี  สิกเสน
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี