ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดี
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
รองอธิการบดี

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
รองอธิการบดี

อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
รองอธิการบดี
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ผู้ช่วยอธิการบดี
 

อาจารย์ไพโรจน์  ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

   

อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
คณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


อาจารย์ ดร.สมปอง  ทองงามดี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


อาจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์


รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา


นางศิริพร  โรจน์พิทักษ์กุล
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี