ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1
นางละมูล ลือสุขประเสริฐ
ประธานกรรมการ
2
นายเศวก ธรรมศิริพงษ์
รองประธานกรรมการ
3
นายเกษม เขมวราภรณ์
กรรมการ
4
นายเกื้อกูล ไทยน้อย
กรรมการ
5
ดร.ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ
กรรมการ
6
นายสมชาย รัตนอารี
กรรมการ
7
นายบุ้นเส็ง สุธรรมโกศล
กรรมการ
8
นายปิยวัฒน์ โตโพธิ์ไทย
กรรมการ
9
นายวินัย นุชพิทักษ์
กรรมการ
10
พลตำรวจโทศักดา เตชะเกรียงไกร
กรรมการ
11
ร้อยตำรวจตรีสฤษดิ์ สายสวาท
กรรมการ
12
ดร.สมเกียรติ พิณทอง
กรรมการ
13
ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ
กรรมการ
14
นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ
กรรมการ
15
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
กรรมการและเลขานุการ
16
นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
17
นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
ผู้ช่วยเลขานุการ