นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัน เดือน ปีเกิด : 9 มิถุนายน 2491

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

- อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ที่อยู่ : 91 ถ.พิพิธปราสาท ต.พระปฐมเจดีย์

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

   

ผู้ทรงคุณวุฒิ (อุปนายก)

วัน เดือน ปีเกิด : 13 กรกฎาคม 2491

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

-  คณบดีคณะจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ที่อยู่ : 1761 ถ.พัฒนาการ 65 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพฯ 10250

   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 14 มีนาคม 2505

ตำแหน่งปัจจุบัน : คลังจังหวัดนครปฐม ระดับ 9 กรมบัญชีกลาง

ที่อยู่ :สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม

ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ถ.ศูนย์ราชการ  อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000

   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 20 ธันวาคม 2495

ตำแหน่งปัจจุบัน :   ประธานกรรมาธิการ เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่อยู่ 204/14 ซ.พัฒนาการ 65 ถ.พัฒนาการ

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 25 สิงหาคม 2481

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

ที่อยู่ 114 ซ.สุขาภิบาล 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองใหม

อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 4 พฤศจิกายน 2491

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ผู้ช่วยเลขาธิการ แพทยสภา

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือกใน
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติิ

ที่อยู่ : 46/1  ถนนนวเขต  ต.พระประโทน  อ.เมือง

จ.นครปฐม  73000

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เทียนน้อย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 10 กรกฎาคม 2486

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ข้าราชการบำนาญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่อยู่ : 204/2 หมู่ 1 ถนนสุวรรณศร ต.วังสะโจม อ.เมือง

จ.นครนายก 26000

หรือ 99/47  หมู่บ้านนันทวัน  ถ.ประชาชื่น 

ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120
   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 15 กรกฎาคม 2486

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่อยู่ : 5/3  ม.7  ถ.บางกรวย ไทรน้อย  ต.บางกรวย

อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี  11130

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  เหลืองบุตรนาค

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 31 พฤษภาคม 2497

ตำแหน่งปัจจุบัน : อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

234  ถ.เลย-เชียงคาน  ต.เมือง อ.เมือง  จ.เลย  42000

   
นายสมพร ใช้บางยาง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 7 กันยายน 2493

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

- นายกสมาคมกีฬาวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : 55/75 อาคารเลอชาโต ซ.ศูนย์วิจัย 14  

 ถ.เอกมัย-รามอินทรา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ   10310

   
นายโอภาส เขียววิชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 14 กุมภาพันธ์ 2493

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ข้าราชการบำนาญ

- ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่อยู่ 110/61 หมู่ 11 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ   10150

   

 

นายกองโท พเยาว์ เนียะแก้ว

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ 85 หมู่ 3 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

 

อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ที่อยู่ 85 หมู่ 3 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร

ที่อยู่ 85 หมู่ 3 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000


รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ  นาถวรานันต์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ที่อยู่ 85 หมู่ 3 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000