ข้อความจาก Webmaster

ขณะนี้เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
ขออภัยในความไม่สะดวก


 

ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน  เดือน  ปีเกิด    ๑๔  มีนาคม  ๒๕๐๕       

ประวัติการศึกษา

         บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี                             ๒๕๒๗     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

         บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร       ๒๕๒๘     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

         นิติศาสตรบัณฑิต                                                      ๒๕๓๙     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         บัญชีมหาบัณฑิต                                                       ๒๕๓๓     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

        -  คลังจังหวัดนครปฐม ระดับ ๙ กรมบัญชีกลาง

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

          - คลังจังหวัดนครพนม ระดับ ๙ กรมบัญชีกลาง  (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗)

          - ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับ ๘ กรมบัญชีกลาง  (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๔)

          - นักวิชาการคลัง นักบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง  (พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๖)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

         ประถมาภรณ์ช้างเผือก                       ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗

         ประถมาภรณ์มงกุฎไทย                      ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔