ข้อความจาก Webmaster

ขณะนี้เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
ขออภัยในความไม่สะดวก


 

ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัน เดือน ปีเกิด          ๑๓  กรกฎาคม   ๒๔๙๑  

ประวัติการศึกษา

         กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)                   ๒๕๑๓          วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม

         กศ.ม. (การแนะแนว)                   ๒๕๑๕          วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

         Ph.D. (Higher Education)           ๒๕๒๘          University of North Texas , U.S.A.

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

         - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

         - คณบดีคณะจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

         - คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗)

         - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑)

         - หัวหน้าภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา  (พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๓)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

         มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก                ธันวาคม   ๒๕๕๔

         มหาวชิรมงกุฎ                                ธันวาคม   ๒๕๔๖