ข้อความจาก Webmaster

ขณะนี้เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
ขออภัยในความไม่สะดวก


 

ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด          ๒๕  สิงหาคม  ๒๔๘๑

ประวัติการศึกษา

         การศึกษาบัณฑิต                                         ๒๕๑๐          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

         การศึกษามหาบัณฑิต                                  ๒๕๑๒          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

         Ed.D. (Curriculum and Instruction)           ๒๕๑๘         Brigham Young University, USA

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

         - ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน (โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

         - กรรมการพัฒนามาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สมศ.) (พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๗)

         - อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  (พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๒)

         - อธิการวิทยาลัยครูนครปฐม  (พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๗)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

         มหาวชิรมงกุฎ                             ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕

         ประถมาภรณ์ช้างเผือก                 ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐