ข้อความจาก Webmaster

ขณะนี้เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
ขออภัยในความไม่สะดวก


 

ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด            พฤศจิกายน   ๒๔๙๑

ประวัติการศึกษา

         แพทยศาสตรบัณฑิต                                     ๒๕๑๕          คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

         นิติศาสตรบัณฑิต                                         ๒๕๓๑           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)                     ๒๕๕๑          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)      ๒๕๕๔          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         รัฐศาสตรมหาบัณฑิต                                   ๒๕๓๕          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

         - ผู้ช่วยเลขาธิการ แพทยสภา

         - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือกในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

         - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

          -  กรรมการแพทยสภาโดยการเลือกตั้ง ๗ สมัย  (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๘)

          -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม  (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๒)

          -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร  (พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๕)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

         มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก                             ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐

         มหาวชิรมงกุฎ                                           ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๕