ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด     ๑๖   พฤษภาคม   ๒๔๙๔

ประวัติการศึกษา

          บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)                  ๒๕๑๖            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           M.B.A. (Management)                    ๒๕๑๙           University of West Los Angeles, USA

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

           - กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

           - กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓)

           - กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๐)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

          -