การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
พ.ศ. 2557 – 2561 (ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558)

ปรัชญา      "การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น"

วิสัยทัศน์    “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมทำงานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี และเป็นคำตอบของท้องถิ่นในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

พันธกิจ          
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา

  2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

  3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

  4. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ

  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

  6. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมทำงานในประชาคมอาเซียน

  2. วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น

  3. สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม

  4. มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

  1. บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมทำงานในประชาคมอาเซียน

  2. ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
      และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  3. นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดีวัฒนธรรมประเพณีไทย และสิ่งแวดล้อม

  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบงานที่คล่องตัวและบริหารจัดการ
      ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก

N - Network and Communication 

  การสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารหลายรูปแบบหมายถึงการทำงานแบบประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ

P - Professional 

  การทำงานแบบมืออาชีพหมายถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

R - Responsibility 

  การทำงานด้วยความรับผิดชอบหมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมรักษาคุณภาพและมาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้

U - Unity

  การประสานสามัคคีหมายถึงการทำงานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่ายและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

เอกลักษณ์  :  บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์   :  จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น