News
img

มรน. ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม ให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 แก่ประชาชนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2

Details
img

มรน. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Details
img

มรน. เปิดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 แก่ประชาชนจังหวัดนครปฐม

Details
img

มรน.จัดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

Details
img

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2564 และการประชุมผ่านระบบออนไลน์

Details
img

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13 ในรูปแบบออนไลน์

Details
img

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.พป.

Details
img

โครงการอบรมออนไลน์หัวข้อการเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานเบิก-จ่าย

Details

Video

img

Message from the President

img