ระบบบริการสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล
ระบบ Single Sign On (SSO)
ระบบสมัครสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบบทเรียนออนไลน์ (NPRU LMS)
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (stdmail)
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (webmail)
ระบบกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ระบบกิจกรรมนักศึกษา
ระบบทีวีออนไลน์
เว็บไซต์สาขาวิชา/อาจารย์
NPRU e-Portfolio