COVID-19 update

ประกาศมหาวิทยาลัย

[11/01/2565]
ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2565 new
[30/12/2564]
ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยระหว่างวันที่ 4-16 มกราคม 2565 new
[26/11/2564]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ (ฉบับที่ 15) new
[05/11/2564]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ (ฉบับที่ 14)
[31/08/2564]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ (ฉบับที่ 13)
[19/07/2564]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ (ฉบับที่ 12)
[11/07/2564]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ (ฉบับที่ 11)
[25/06/2564]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ (ฉบับที่ 10)
[25/05/2564]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ (ฉบับที่ 9)
[30/04/2564]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ (ฉบับที่ 8)
[26/04/2564]
แบบประเมินทุกวันเพื่อทำการติดตามผลภาวะสุขภาพของท่านในช่วงการแพร่ระบาด covid-19
[19/04/2564]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ (ฉบับที่ 7)
[14/04/2564]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ (ฉบับที่ 6)
[25/02/2564]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ (ฉบับที่ 5)
[17/02/2564]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ (ฉบับที่ 4)
[11/02/2564]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ (ฉบับที่ 3)
[26/01/2564]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ (ฉบับที่ 2)
[04/01/2564]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ (ฉบับที่ 1)
[28/12/2563]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 5)
[25/12/2563]
แบบบันทึกการรายงานอาการตนเองประจำวัน สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
[20/12/2563]
แบบสำรวจอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มีภูมิลำเนา หรือเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
[20/12/2563]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร
[11/04/2563]
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังโรค COVID-19 (Local Quarantine) จังหวัดนครปฐม
[04/04/2563]
เตรียมความพร้อมการเป็น Local Quarantine (สถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย) สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสโควิด 19 เพื่อคนจังหวัดนครปฐม
[30/03/2563]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 5)(ปิดทำการชั่วคราว)
[23/03/2563]
แบบบันทึกการรายงานตัวประจำวันสำหรับอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[23/03/2563]
แบบบันทึกการรายงานตัวประจำวันสำหรับนักเรียน/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[23/03/2563]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 4)(ปิดทำการชั่วคราว)
[18/03/2563]
แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
[17/03/2563]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 2) (แนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19)
[05/03/2563]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา บริจาคเงิน 20,000 บาท ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำหน้ากากอนามัยใช้เอง
[05/03/2563]
สรุปสถานการณ์การเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของไวรัสโคโรน่า (corona Virus) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[04/03/2563]
สรุปสถานการณ์การเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของไวรัสโคโรน่า (corona Virus) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[04/03/2563]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
[04/03/2563]
ขอความร่วมมือผู้ปกครองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
[04/03/2563]
ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
[03/03/2563]
จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมใจทาหน้ากากอนามัยใช้เอง
[26/02/2563]
กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19
[06/03/2563]
Download NPRU Banner Coronavirus

ประกาศหน่วยงานภายนอก

[27/07/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 79/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
[21/07/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 78/ 2564 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม (เพิ่มเติม)
[20/07/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 77/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม (เพิ่มเติม)
[11/07/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 76/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพิ่มเติม
[05/07/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 75/2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ของพื้นที่จังหวัดนครปฐม
[28/06/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 74/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID -19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
[28/06/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 73/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID -19) ในโรงฆ่าสัตว์ สถานที่พักซากสัตว์ และสถานที่ตัดแต่งซากสัตว์
[22/06/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 72/2564 เรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ของหน่วยบริการตรวจของภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
[14/06/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 71/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนครปฐม (เพิ่มเติม)
[14/06/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 70/2564 เรื่อง การประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
[14/06/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 69/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการปิดและควบคุมสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
[14/06/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 68/2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
[14/06/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 67/2564 เรื่อง การประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
[02/06/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 66/ 2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
[28/05/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 65/2564 เรื่อง การยกระดับมาตรการในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม
[28/05/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 64/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการปิด และควบคุมสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
[20/05/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 63/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19) สำหรับสถานศึกษาทุกประเภท
[20/05/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 62/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19) สำหรับสถานที่พักของคนงานก่อสร้าง หรือสถานที่พักอื่นในลักษณะคล้ายกัน
[20/05/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 61/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19)
[13/05/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 60/2564 เรื่อง การประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
[13/05/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 59/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการปิดและควบคุมสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
[17/04/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 50/2564 เรื่องงดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
[17/04/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 49/2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) <
[10/04/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 48/2564 เรื่องให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
[31/01/2564]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 22/2564 เรื่องการประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์สำหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (เพิ่มเติม)
[28/12/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 96/2563 เรื่องข้อปฏิบัติของรถขายสินค้าเบ็ดเตล็ดเคลื่อนที่ ที่เข้ามาขายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
[28/12/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 95/2563 เรื่องการกำหนดระยะเวลา เปิด-ปิด การให้บริการของสถานประกอบการบางประเภท
[25/12/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 92/2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
[25/12/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 91/2563 เรื่องงดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
[16/05/2563]
คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 1161/2563 เรื่องให้เปิดสถานที่เพื่อดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ในจังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 40/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดสวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 39/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดสระว่ายน้ำสาธารณทั้งกลางแจ้งและในร่มในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 38/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากลมิได้มีการปะทะกันระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน ในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 37/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสที่มีได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 36/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านทำเล็บในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 35/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุมในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 34/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ซึ่งเมื่อรวมคณะทำงานหน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินสิบห้าคน ในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 33/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิง ให้เปิดดำเนินการได้ เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 32/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 31/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดห้ามสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอททูนิตี้มอลในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 30/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดกิจกรรมด้านการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[18/03/2563]
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/2563 เรื่องมาตรการยับยั่งการระบาดภายในประเทศ ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
[18/03/2563]
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 3/2563 เรื่องงดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
[18/03/2563]
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 2/2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
[18/03/2563]
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 1/2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
[04/02/2563]
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 สำหรับนักศึกษาและสถานศึกษาที่มีกลุ่มผู้เดินทางกลับจากพื้นที่การระบาด
[28/01/2563]
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานศึกษา สถานการณ์การระบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น
[25/01/2563]
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus(2019-nCoV)