มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 

    ปรัชญา

        การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

    วิสัยทัศน์

        “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศและเป็นพลังปัญญาของท้องถิ่น”