รายชื่อมหาวิทยาลัย รายชื่อมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University
มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University
มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Nahasartakham University
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute Of Technology Ladkrabang
มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University
มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut 's University of Technology North Bankok
มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi
มหาวิทยาลัยพายัพ Payap University
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Mahanakorn University of Technology
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) Rajamagala University Of Technology Phra Nakhon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) Rajamangala University of Technology Lanna
มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Huachiew Chalermprakiet University
มหาวิทยาลัยสยาม Siam University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangala University of Technology Tawanok.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University