ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1
อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
ประธานกรรมการ
2
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
กรรมการ
3
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล
กรรมการ
4
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
กรรมการ
5
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
กรรมการ
6
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
กรรมการ
7
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันท์
กรรมการ
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
กรรมการ
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
กรรมการ
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
กรรมการ
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
กรรมการ
12
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
13
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
14
อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสำโรง
ผู้ช่วยเลขานุการ