อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
อธิการบดี
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
รองอธิการบดี

อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
รองอธิการบดี
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดี
 


ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
คณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์


รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา


นางศิริพร  โรจน์พิทักษ์กุล
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี