อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
wiratp@webmail.npru.ac.th
อธิการบดี
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
sommay@webmail.npru.ac.th
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
suvimol@webmail.npru.ac.th
รองอธิการบดี

อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
chaiyutm@webmail.npru.ac.th
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
karung@webmail.npru.ac.th
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
arlaip@webmail.npru.ac.th
รองอธิการบดี
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
suwat@webmail.npru.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา
sirichai@webmail.npru.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม
darin@webmail.npru.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์วิโรจน์ บัวงาม
wirot@webmail.npru.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดี
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
onepen@webmail.npru.ac.th
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
duangjai@webmail.npru.ac.th
คณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
nipon@webmail.npru.ac.th
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
chantana@webmail.npru.ac.th
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
piya@webmail.npru.ac.th
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
hathaichanok@webmail.npru.ac.th
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์
suwimonn@webmail.npru.ac.th
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
chailerd@npru.ac.th
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
yannapat@webmail.npru.ac.th
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
nitthita@webmail.npru.ac.th
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์


รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
wilairat@webmail.npru.ac.th
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา


อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่
ammarin@webmail.npru.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์
sompon@webmail.npru.ac.th
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ


นางศิริพร  โรจน์พิทักษ์กุล
siripornj@webmail.npru.ac.th
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี