การสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารหลายรูปแบบหมายถึงการทำงานแบบประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยน
                     เรียนรู้และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ
 
                     การทำงานแบบมืออาชีพหมายถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดำเนินงานให้แล้วเสร็จ
                     ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 
                     การทำงานด้วยความรับผิดชอบหมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมรักษาคุณภาพและมาตรฐานโปร่งใสและ
                     ตรวจสอบได้
 

                     การประสานสามัคคีหมายถึงการทำงานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดย
                     ไม่แบ่งฝักฝ่ายและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม