ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
ประธานกรรมการ
2
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
กรรมการ
3
ศาสตราจารย์ ดร.วิภา กงกะนันทน์
กรรมการ
4
ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร
กรรมการ
5
ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
กรรมการ
6
ศาสตราจารย์เสนาะ ติเยาว์
กรรมการ
7
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
กรรมการและเลขานุการ
8
นายธีระศักดิ์ เปี่ยมศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ
9
นางสาวฐิติมา บุญอุปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขานุการ