ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ปรึกษา
2
รองอธิการบดี ที่กำกับดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกรรมการ
3
รองอธิการบดี ที่กำกับดูแลงานบริหาร
รองประธานกรรมการ
4
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
5
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
6
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
7
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
8
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
11
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
12
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการ
13
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
15
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
กรรมการและเลขานุการ
16
เจ้าหน้าที่ฝ่านงานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยเลขานุการ