ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1
นายโอภาส                          เขียววิชัย
ที่ปรึกษา
2
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานกรรมการ
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
กรรมการ
4
อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
กรรมการ
5
อาจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
กรรมการ
6
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
กรรมการ
8
พลอากาศเอกชนะ อยู่สถาพร
กรรมการ
9
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ  นาถวรานันต์
กรรมการ
10
อาจารย์สมยศ  สืบจากดี         
กรรมการ
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โยธิน ศรีโสภา
กรรมการ
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
กรรมการ
13
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน์  
กรรมการ
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
กรรมการ
15
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
กรรมการ
16
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล
กรรมการ
17
อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์   อาลัย  
กรรมการ
18
นางพรทิพา   ด้วงพิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ
19
นางสาวนันท์นภัส    ประสพสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
20
นางสาวโสภิตา   พูนศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ