ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1
นายโอภาส       เขียววิชัย
ประธานกรรมการ
2
นายชนภัทร      วินยวัฒน์์
กรรมการ
3
นายนาเคนทร์    ทองไพรวัลย์
กรรมการ
4
นายสุภชัย        อยู่พะเนียด
กรรมการ
5
รศ. พ.ต.อ. ดร.กิตติ์ธนทัต     เลอวงศ์รัตน์
กรรมการ
6
รองศาสตราจารย์ยศ      ธีระเดชพงศ์์
กรรมการ
7
รองศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ      รอดเหตุภัย
กรรมการ
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา    วัฒนกาญจนะ
กรรมการ
9
อาจารย์พงษ์บวร     ประสูตร์แสงจันทร์
กรรมการ
10
อาจารย์ชัยยุธ    มณีรัตน์
เลขานุการ