ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1
พลเอก พอพล   มณีรินทร์
ประธานกรรมการ
2
นายเศวก   ธรรมศิริพงษ์
รองประธานกรรมการ
3
ดร.ดวริต   ตัณฑศุภศิริ
กรรมการ
4
นายทิม   ไทยทวี
กรรมการ
5
ผศ.นพศร   ณ นครพนม
กรรมการ
6
นายนิมิตร   จงอักษร
กรรมการ
7
นายน้ำลึก   พิชญาภรณ์
กรรมการ
8
นายบุญสม   จรดล
กรรมการ
9
นายวิเชต   จำปาทอง
กรรมการ
10
นายวินัย  นุชพิทักษ์
กรรมการ
11
ร.ต.อ.สฤษดิ์   สายสวาท
กรรมการ
12
นายแพทย์สุธน   อิ่มประสิทธิชัย
กรรมการ
13
นายสุรเดช   นิลเอก
กรรมการ
14
นายเอกณัฏฐ์  คูเจริญชัยมานที
กรรมการ
15
นายณัฐกิตติ์    มัชวงศ์
กรรมการ
16
นายอโนชา   ใจซื่อ
กรรมการ
17
ผศ.ดร.เยาวภา   บัวเวช
กรรมการและเลขานุการ
18
นางพรทิพา  ด้วงพิบูลย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
19
นางภัทรานิษฐ์  บุญรักษาศิริพงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ