นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัน เดือน ปีเกิด : 9 มิถุนายน 2491

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

- อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ที่อยู่ : 91 ถ.พิพิธปราสาท ต.พระปฐมเจดีย์

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

   

ผู้ทรงคุณวุฒิ (อุปนายก)

วัน เดือน ปีเกิด : 13 กรกฎาคม 2491

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

-  คณบดีคณะจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ที่อยู่ : 1761 ถ.พัฒนาการ 65 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพฯ 10250

   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 14 มีนาคม 2505

ตำแหน่งปัจจุบัน : คลังจังหวัดนครปฐม ระดับ 9 กรมบัญชีกลาง

ที่อยู่ :สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม

ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ถ.ศูนย์ราชการ  อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000

   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 20 ธันวาคม 2495

ตำแหน่งปัจจุบัน :   ประธานกรรมาธิการ เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่อยู่ 204/14 ซ.พัฒนาการ 65 ถ.พัฒนาการ

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 25 สิงหาคม 2481

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

ที่อยู่ 114 ซ.สุขาภิบาล 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองใหม

อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 4 พฤศจิกายน 2491

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ผู้ช่วยเลขาธิการ แพทยสภา

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือกใน
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติิ

ที่อยู่ : 46/1  ถนนนวเขต  ต.พระประโทน  อ.เมือง

จ.นครปฐม  73000

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เทียนน้อย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 10 กรกฎาคม 2486

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ข้าราชการบำนาญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่อยู่ : 204/2 หมู่ 1 ถนนสุวรรณศร ต.วังสะโจม อ.เมือง

จ.นครนายก 26000

หรือ 99/47  หมู่บ้านนันทวัน  ถ.ประชาชื่น 

ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120
   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 15 กรกฎาคม 2486

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่อยู่ : 5/3  ม.7  ถ.บางกรวย ไทรน้อย  ต.บางกรวย

อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี  11130

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  เหลืองบุตรนาค

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 31 พฤษภาคม 2497

ตำแหน่งปัจจุบัน : อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

234  ถ.เลย-เชียงคาน  ต.เมือง อ.เมือง  จ.เลย  42000

   
นายสมพร ใช้บางยาง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 7 กันยายน 2493

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

- นายกสมาคมกีฬาวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : 55/75 อาคารเลอชาโต ซ.ศูนย์วิจัย 14  

 ถ.เอกมัย-รามอินทรา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ   10310

   
นายโอภาส เขียววิชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด : 14 กุมภาพันธ์ 2493

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ข้าราชการบำนาญ

- ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่อยู่ 110/61 หมู่ 11 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ   10150

   
นายอภิชาต ธรรมมโนมัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร


รอาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

   

อาจารย์เกษม สุขสมบูรณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


อาจารย์พรรณระพี บุญเปลี่ยน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย