ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   
นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   
พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   
นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   
นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   
นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เทียนน้อย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  เหลืองบุตรนาค

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   

นางอุไร ร่มโพธิ์หยก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   
นายโอภาส เขียววิชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   
พลเอก พอพล มณีรินทร์

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   

อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

   
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

   

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

   

อาจารย์เกษม สุขสมบูรณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


อาจารย์พรรณระพี บุญเปลี่ยน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย