ประวัตินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัน เดือน ปีเกิด            มิถุนายน  ๒๔๙๑

ประวัติการศึกษา

         นิติศาสตรบัณฑิต                  ๒๕๑๖          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         เนติบัณฑิตไทย                    ๒๕๑๙          สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

         รัฐศาสตรมหาบัณฑิต            ๒๕๓๗          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

         - อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

         - ประธานคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙)

         - ที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙)

         - สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

         มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก                      ธันวาคม   ๒๕๔๕