ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโอภาส เขียววิชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด         ๑๔   กุมภาพันธ์  ๒๔๙๓  

ประวัติการศึกษา

          นิติศาสตรบัณฑิต                     ๒๕๓๐                     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          นิติศาสตรมหาบัณฑิต               ๒๕๓๘                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

           - ข้าราชการบำนาญ

           - ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

           - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร (พ.ศ. ๒๕๔๔)

           - ผู้อำนวยการส่วนวินัยและนิติการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร (พ.ศ. ๒๕๔๓)

           - ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๔๑)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

           มหาวชิรมงกุฎ                                ธันวาคม  ๒๕๕๐

           ประถมาภรณ์ช้างเผือก                     ธันวาคม  ๒๕๔๗