ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เทียนน้อย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน  เดือน  ปีเกิด          ๑๐   กรกฎาคม   ๒๔๘๖          

ประวัติการศึกษา

          กศ.บ.  (มัธยมศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับ ๒)         ๒๕๑๑                วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก   

          กศ.ม. (อุดมศึกษาและการฝึกหัดครู)                    ๒๕๑๗               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

          M.Phil  (Major Geography)                                 ๒๕๒๗               University of Poona, India

          Ph.D.  (Major Geography)                                  ๒๕๒๙               University of Poona, India

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

           -  ข้าราชการบำนาญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

           -  อธิการบดีสถาบันราชภัฏธนบุรี   (พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๖)

           -  อธิการวิทยาลัยครูธนบุรี  (พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘)

           -  รองอธิการวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา  (พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๖)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

           มหาวชิรมงกุฎ                                 ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓

           ประถมาภรณ์ช้างเผือก                        ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๒