ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน  เดือน  ปีเกิด    ๑๔  มีนาคม  ๒๕๐๕       

ประวัติการศึกษา

         บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี                             ๒๕๒๗     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

         บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร       ๒๕๒๘     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

         นิติศาสตรบัณฑิต                                                      ๒๕๓๙     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         บัญชีมหาบัณฑิต                                                       ๒๕๓๓     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

        -  คลังจังหวัดนครปฐม ระดับ ๙ กรมบัญชีกลาง

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

          - คลังจังหวัดนครพนม ระดับ ๙ กรมบัญชีกลาง  (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗)

          - ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับ ๘ กรมบัญชีกลาง  (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๔)

          - นักวิชาการคลัง นักบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง  (พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๖)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

         ประถมาภรณ์ช้างเผือก                       ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗

         ประถมาภรณ์มงกุฎไทย                      ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔