ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  เหลืองบุตรนาค

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน  เดือน  ปีเกิด    ๓๑  พฤษภาคม  ๒๔๙๗        

ประวัติการศึกษา

         ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร           ๒๕๒๐             วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา

         ปริญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร์                      ๒๕๒๙             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

         -  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

         -  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  สถาบันราชภัฏเลย

         -  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  สถาบันราชภัฏเลย

         -  หัวหน้าคณะวิชา (คณบดี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันราชภัฏเลย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

         ประถมาภรณ์มงกุฎไทย                      ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖