ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัน เดือน ปีเกิด          ๑๓  กรกฎาคม   ๒๔๙๑  

ประวัติการศึกษา

         กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)                   ๒๕๑๓          วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม

         กศ.ม. (การแนะแนว)                   ๒๕๑๕          วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

         Ph.D. (Higher Education)           ๒๕๒๘          University of North Texas , U.S.A.

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

         - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

         - คณบดีคณะจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

         - คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗)

         - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑)

         - หัวหน้าภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา  (พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๓)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

         มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก                ธันวาคม   ๒๕๕๔

         มหาวชิรมงกุฎ                                ธันวาคม   ๒๕๔๖