ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด          ๒๐  ธันวาคม  ๒๔๙๕  

ประวัติการศึกษา

         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน                 ๒๕๒๐                   โรงเรียนนายเรืออากาศ

         F - ๑๖ Conversion instructor course                            ๒๕๓๑                   ประเทศสหรัฐอเมริกา

         เสนาธิการทหารอากาศ                                                   ๒๕๓๔                   โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

         วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรญี่ปุ่น                                  ๒๕๔๑                   วิทยาลัยป้องกันตนเองญี่ปุ่น

         วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร                                          ๒๕๔๘                   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

         - ประธานกรรมาธิการ เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

         - ผู้ว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

         - ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพอากาศ

         - รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ  (พ.ศ. ๒๕๕๐)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

         มหาวชิรมงกุฎ                        ธันวาคม  ๒๕๕๓

         ประถมาภรณ์ช้างเผือก            ธันวาคม  ๒๕๔๙