ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด          ๒๕  สิงหาคม  ๒๔๘๑

ประวัติการศึกษา

         การศึกษาบัณฑิต                                         ๒๕๑๐          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

         การศึกษามหาบัณฑิต                                  ๒๕๑๒          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

         Ed.D. (Curriculum and Instruction)           ๒๕๑๘         Brigham Young University, USA

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

         - ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน (โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

         - กรรมการพัฒนามาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สมศ.) (พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๗)

         - อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  (พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๒)

         - อธิการวิทยาลัยครูนครปฐม  (พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๗)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

         มหาวชิรมงกุฎ                             ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕

         ประถมาภรณ์ช้างเผือก                 ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐