ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด            พฤศจิกายน   ๒๔๙๑

ประวัติการศึกษา

         แพทยศาสตรบัณฑิต                                     ๒๕๑๕          คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

         นิติศาสตรบัณฑิต                                         ๒๕๓๑           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)                     ๒๕๕๑          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)      ๒๕๕๔          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         รัฐศาสตรมหาบัณฑิต                                   ๒๕๓๕          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

         - ผู้ช่วยเลขาธิการ แพทยสภา

         - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือกในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

         - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

          -  กรรมการแพทยสภาโดยการเลือกตั้ง ๗ สมัย  (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๘)

          -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม  (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๒)

          -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร  (พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๕)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

         มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก                             ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐

         มหาวชิรมงกุฎ                                           ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๕