ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด          ๑๕   กรกฎาคม   ๒๔๘๖

ประวัติการศึกษา

          การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)                  ๒๕๑๐       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

          นิติศาสตรบัณฑิต                                       ๒๕๒๖       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          Master of Science                                    ๒๕๑๙       Bemidji State University, USA

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

           - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

           - ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖)

           - อธิการบดีสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี (พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

           มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก                    ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗

           มหาวชิรมงกุฎ                                  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒