ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมพร ใช้บางยาง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด              กันยายน   ๒๔๙๓

ประวัติการศึกษา

           รัฐศาสตรบัณฑิต                  ๒๕๑๗           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           รัฐศาสตรมหาบัณฑิต            ๒๕๑๙           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

           - ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

           - นายกสมาคมกีฬาวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

           - รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑)

           - อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๔๙)

           - ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (พ.ศ. ๒๕๔๖)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

           มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก                       ๕    ธันวาคม    ๒๕๕๐

           มหาปรมาภรณ์มงกุฎไทย                      ๕   ธันวาคม    ๒๕๔๗