ตราประจำมหาวิทยาลัย
 
พระราชลัญจกรประจำพระองค์ 

          หมายถึง พระตราที่ใช้ประทับกำกับ พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ในต้นเอกสารสำคัญ ส่วนพระองค์ที่ไม่เกี่ยวด้วยราชการ แผ่นดิน
 
          พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙ เป็นรูปพระที่นั่งอิฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙
รอบ วงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอิฐทิศ แปลความหมายวา ทรงมีพระบรมเดชานุภาพ
ในแผ่นดิน (โดยที่วันพระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอิฐทิศ สมาชิกรัฐสภา ถวายน้ำอภิเษกจากทิศ
ทั้งแปด นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ทรงรับน้ำอภิเษกจาก สมาชิกรัฐสภา แทนที่จะทรงรับจาก
ราช บัณฑิตดังในรัชกาลก่อน)
 
 
   สีน้ำเงิน
           สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ"
 
   สีเขียว
           แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 
   สีทอง
           ความเจริญร่งเรืองทางภูมิปัญญา
 
   สีส้ม
           ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
 
   สีขาว
           ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว