เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ปรัชญา,วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ประวัติมหาวิทยาลัย
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
สีประจำมหาวิทยาลัย
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
ค่านิยมหลัก
รายงานข้อมูล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร
การเงิน และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ประกาศ/ระเบียบ/กฎหมาย
หลักสูตร
การบริหารงาน
โครงสร้างการบริหาร
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
   - งานบริหารทั่วไป
        -หน่วยประชาสัมพันธ์
        -หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
   - งานการเงินและบัญชี
   - งานพัสดุ
    - งานบริหารทรัพยากรบุคคล
        - หน่วยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   - งานประชุมและพิธีการ
   - งานรายได้และทรัพย์สิน
   - งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
   - งานกฎหมายและนิติการ
   - งานยานพาหนะ
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
   - กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   - สำนักงานบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันภาษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
   - หน่วยวิจัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ
ศูนย์บริการวิชาการพัฒนามาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย
ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย
เว็บไซต์โครงการพัฒนาความพร้อมระดับประเทศของการสื่อสารด้วยแสงสว่าง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการโทรคมนาคม การจัดทำร่างมาตรฐานและสื่อ
เว็ปไซต์สาขาวิชา/อาจารย์
 
 
 
 
 
 
 

 

Information&Service
ระบบ Single Sign On (SSO)
ระบบบริการสารสนเทศด้านงานการบริการศึกษา
ระบบสมัครสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (NPRU online-courses) ระบบใหม่
บทเรียนออนไลน์ (NPRU E-learning) ปิดการใช้งานวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ระบบสารบรรณและหนังสือราชการ
ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับหน่วยงานและบุคลากร
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (webmail)
ระบบสารสนเทศข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศ E-office
ระบบเอกสารประชุมออนไลน์
นักศึกษา
ระบบ Single Sign On (SSO)
ระบบบริการสารสนเทศด้านงานการบริการศึกษา
ระบบสมัครสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ระบบกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
ระบบสารสนเทศจัดการเรียนรู้ออนไลน์
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (webmail)
สมาคมศิษย์เก่า
บุคลากร
ระบบบริการสารสนเทศด้านงานการ
บริการศึกษา
ระบบหนังสือราชการและคำสั่ง
ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับหน่วยงานและบุคลากร
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (webmail)
ระบบสารสนเทศข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศ E-office
เว็ปไซต์สาขาวิชา/อาจารย์
ติดต่อ
แผนที่
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
NPRU SiteMap
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยไทย
NPRU News
ข่าววิชาการ
ข่าวสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายข่าว
ประกาศ
กฏหมาย
มติที่ประชุม