เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ปรัชญา,วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ประวัติมหาวิทยาลัย
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
สีประจำมหาวิทยาลัย
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
ค่านิยมหลัก
รายงานข้อมูล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร
การเงิน และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ประกาศ/ระเบียบ/กฎหมาย
หลักสูตร
การบริหารงาน
โครงสร้างการบริหาร
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
   - งานบริหารทั่วไป
        -หน่วยประชาสัมพันธ์
        -หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
        -หน่วยยานพาหนะ
   - งานการเงินและบัญชี
   - งานพัสดุ
    - งานบริหารทรัพยากรบุคคล
        - หน่วยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   - งานประชุมและพิธีการ
   - งานกฎหมายและนิติการ
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
   - กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   - สำนักงานบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันภาษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
   - หน่วยวิจัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ
ศูนย์บริการวิชาการพัฒนามาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย
ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย
เว็บไซต์โครงการพัฒนาความพร้อมระดับประเทศของการสื่อสารด้วยแสงสว่าง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการโทรคมนาคม การจัดทำร่างมาตรฐานและสื่อ
เว็ปไซต์สาขาวิชา/อาจารย์
 
 
 
 
 
 
 

 

Information&Service
ระบบ Single Sign On (SSO)
ระบบบริการสารสนเทศด้านงานการบริการศึกษา
ระบบสมัครสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
ระบบสารสนเทศจัดการเรียนรู้ออนไลน์
ระบบสารบรรณและหนังสือราชการ
ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับหน่วยงานและบุคลากร
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (stdmail)
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (webmail)
ระบบสารสนเทศข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศ E-office
ระบบเอกสารประชุมออนไลน์
นักศึกษา
ระบบ Single Sign On (SSO)
ระบบบริการสารสนเทศด้านงานการบริการศึกษา
ระบบสมัครสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ระบบกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
ระบบสารสนเทศจัดการเรียนรู้ออนไลน์
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (stdmail)
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (webmail)
สมาคมศิษย์เก่า
บุคลากร
ระบบบริการสารสนเทศด้านงานการ
บริการศึกษา
ระบบหนังสือราชการและคำสั่ง
ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับหน่วยงานและบุคลากร
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (webmail)
ระบบสารสนเทศข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศ E-office
เว็ปไซต์สาขาวิชา/อาจารย์
ติดต่อ
แผนที่
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
NPRU SiteMap
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยไทย
NPRU News
ข่าววิชาการ
ข่าวสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายข่าว
ประกาศ
กฏหมาย
มติที่ประชุม