สภาวิชาการ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ กรรมการ
3 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม กรรมการ
4 ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง กรรมการ
5 รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ กรรมการ
6 รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา กรรมการ
7 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์ กรรมการ
10 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์ กรรมการ
12 อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
13 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ โปร่งสำโรง ผู้ช่วยเลขานุการ