คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
img

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
wiratp@webmail.npru.ac.th
อธิการบดี

img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
sommay@webmail.npru.ac.th
รองอธิการบดี

img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
suvimol@webmail.npru.ac.th
รองอธิการบดี

img

อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
chaiyutm@webmail.npru.ac.th
รองอธิการบดี

img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
karung@webmail.npru.ac.th
รองอธิการบดี

img

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
arlaip@webmail.npru.ac.th
รองอธิการบดี

img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
pitakpong@webmail.npru.ac.th
รองอธิการบดี

img

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
suwat@webmail.npru.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดี

img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา
sirichai@webmail.npru.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดี

img

อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม
darin@webmail.npru.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดี

img

อาจารย์วิโรจน์ บัวงาม
wirot@webmail.npru.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดี

img

อาจารย์ ดร.วัชระ จันทร์อนันต์
watchara@webmail.npru.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดี

img

อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
phairot@webmail.npru.ac.th
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
duangjai@webmail.npru.ac.th
คณบดีคณะครุศาสตร์

img

อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
nipon@webmail.npru.ac.th
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

img

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
chantana@webmail.npru.ac.th
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

img

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
pongnart@webmail.npru.ac.th
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
hathaichanok@webmail.npru.ac.th
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

img

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์
suwimonn@webmail.npru.ac.th
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์
sompon@webmail.npru.ac.th
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

img

อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
yannapat@webmail.npru.ac.th
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

img

รองศาสตราจารย์.ดร.สันติ กูลการขาย
santi@webmail.npru.ac.th
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
nitthita@webmail.npru.ac.th
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

img

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
wilairat@webmail.npru.ac.th
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

img

อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่
ammarin@webmail.npru.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์
sompon@webmail.npru.ac.th
รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

img

นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
siripornj@webmail.npru.ac.th
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี