สภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย


อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดี


ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูัดำรงตำแหน่งบริหาร


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


เลขานุการสภามหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

**หากข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดติดต่อ งานประชุมและพิธีการ