คณะกรรมการสภาวิชาการ

ประธานกรรมการสภาวิชาการ


กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการสภาวิชาการ


เลขานุการสภาวิชาการ


ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

**หากข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดติดต่อ งานประชุมและพิธีการ