คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ


นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ


เลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

**หากข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดติดต่อ งานประชุมและพิธีการ