คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ


กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ


ผู้ช่วยเลขานุการ

**หากข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดติดต่อ งานประชุมและพิธีการ