คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ
2 นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์ กรรมการ
3 นายพัลลภ เวศย์วรุตม์ กรรมการ
4 นายรุ่งวิทย์ เติมพิทยาเวช กรรมการ
5 นายวินัย นุชพิทักษ์ กรรมการ
6 นางวิลาวรรณ วัชรารัตน์ กรรมการ
7 นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ กรรมการ
8 ว่าที่ พ.ต.ต. ดร.สฤษดิ์ สายสวาท กรรมการ
9 นายสุธน อิ่มประสิทธิชัย กรรมการ
10 นายสุธรรม จันทร์อ่อน กรรมการ
11 นายสุรเดช นิลเอก กรรมการ
12 นายอภิวัฒน์ เค้าภูไทย กรรมการ
13 นายหมวดเอก เอกพันธุ์ คุปตวัช กรรมการ
14 นายวีรพล นิโรจน์ศิลปชัย ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ
15 นายสุวรรณรัต ดวงใส นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ
16 ผศ.สมหมาย เปียถนอม เลขานุการร
17 นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยเลขานุการ
18 นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ