สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
img

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

img

นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

img

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

img

พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

img

นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

img

นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

img

นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

img

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เทียนน้อย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

img

นางอุไร ร่มโพธิ์หยก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

img

นายโอภาส เขียววิชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

img

พลเอก พอพล มณีรินทร์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

img

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

img

อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

img

อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

img

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

img

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

img

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม สุขสมบูรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

img

อาจารย์พรรณระพี บุญเปลี่ยน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย