9 กันยายน 2561
NPRU. – RUNNING CHARITY 2018#1
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
:: วัตถุประสงค์โครงการ ::
1. เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมต่อพสกนิกรชาวไทยหาที่สุดมิได้ นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
2. เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม ให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทุกภาคส่วน ตื่นตัวต่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี ซึ่งส่งผลให้ลดภาวะความเครียดอันจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อจะได้ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับ อบายมุขต่าง ๆ อันเป็นต้นเหตุแห่งอาชญากรรม
4. เพื่อสร้างให้นักศึกษาร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันอาชญากรรม ในการป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
5. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
:: ระยะทาง ::
ระยะทาง 6.30 กิโลเมตร รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่จำกัดอายุ จำนวน 5,000 คน
:: ประเภทการสมัคร ::
VIP
2,000 บาท
บุคคลทั่วไป
400 บาท
นักศึกษา
200 บาท
:: ค่าสมัครและสิทธิประโยชน์ ::
:: เสื้อที่ระลึก ::
:: ของรางวัลที่ระลึก ::
:: กติกาการแข่งขัน ::
1. ยึดถือตามกติกาสากล และคำตัดสินของคณะกรรมการเทคนิคถือเป็นเด็ดขาด
2. ไม่จำกัด เพศ/อายุ เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแสดงสัญลักษณ์ผ่านทาง Cheek Point ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัวไว้ที่เสื้อด้านหน้าให้เห็นได้เด่นชัด
5. ผู้ชนะการแข่งขันรายงานตัวหลังเข้าเส้นชัยภายใน 15 นาที
6. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรประชาชน เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
:: การสมัคร ::
1. เปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.npru.ac.th/nprurunning ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 ส.ค. 2561
2. เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2561 ถึง 20 ส.ค. 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทรศัพท์ 085-2984603/085-2984104 และ 085-5071991
:: เงื่อนไขการรับสมัคร ::
แบบออนไลน์
1. ปิดรับสมัครวันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 17.00 น.
2. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดของผู้สมัครบนเว็บไซต์ให้ครบทุกช่อง
3. ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ สลิปโอนเงิน พร้อมระบุวันเวลาให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกัน
4. เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
5. หลังจากทีมงานตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะทำการอัพเดทสถานะ การชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ พร้อมแจ้งรหัสประจำตัวผู้สมัครเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
6. เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
7. สำหรับผู้ที่โอนเงินแต่ไม่ได้ส่งหลักฐานการโอน หรือข้อมูลไม่ตรงกับหลักฐานการโอนตามที่ระบุไว้ ทางผู้จัดงานจะถือว่าการลงทะเบียนของท่านเป็นโมฆะ

แบบสมัครด้วยตนเอง
1. ปิดรับสมัครวันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 17.00 น.
2. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดของผู้สมัครในใบสมัครให้ครบทุกช่อง
3. หลังจากทีมงานตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะทำการอัพเดทสถานะ การชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ พร้อมแจ้งรหัสประจำตัวผู้สมัครเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
4. ในวันสมัครให้ผู้สมัครนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
:: การสมัคร ::
วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 20 สิงหาคม 2561 09.00 – 17.00 น. เปิดรับสมัครด้วยตนเอง
วันที่ 3 - 20 สิงหาคม 2561 เปิดรับสมัครออนไลน์
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ปิดการรับสมัครทุกช่องทาง
วันที่ 5 – 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. รับเสื้อ รับเบอร์วิ่ง
:: การรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง ::
1. รับเสื้อ+เบอร์วิ่ง
- วันที่ 5-7 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- วันที่ 9 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 04.00 - 8.00 น. ณ จุดรับลงทะเบียน สิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. แจ้งรับเสื้อด้วยตนเอง โดยแสดงหลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์ ด้วยการแจ้งรหัส เช่น P0001 พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
3. กรณีรับแทนผู้อื่น ต้องแสดงหลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์ ด้วยการแจ้งรหัส เช่น P0001 พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของผู้สมัคร
หมายเหตุ **** ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแบบขนาดเสื้อ และประเภท-รุ่นการแข่งขัน ตามที่ได้แจ้งข้อมูลไว้ในขั้นตอนการสมัครได้
เส้นทางการเดิน-วิ่ง :
:: รายละเอียดถ้วยรางวัล ::
- ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชาย – หญิง ได้รับถ้วยเกียรติยศ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน)
- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชาย – หญิง ได้รับถ้วยเกียรติยศ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/ประธาน คสช.จังหวัดนครปฐม
- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ชาย – หญิง ได้รับถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ชาย – หญิง ได้รับถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 7
- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 5 ชาย – หญิง ได้รับถ้วยเกียรติยศ พณฯ ไชยา – จุไร สะสมทรัพย์
- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 6 ชาย – หญิง ได้รับถ้วยเกียรติยศ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์)
- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 7 ชาย – หญิง ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (นายกองโทพเยาว์ เนียะแก้ว)
- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 8 ชาย – หญิง ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว)
- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 9 ชาย – หญิง ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (นายเศวก ธรรมศิริพงษ์)
- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 10 ชาย – หญิง ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายกสโมสรโรตารี่สากล 3330
:: กำหนดการ ::
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
04.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนรับเสื้อ รับเบอร์วิ่ง
05.30 - 05.45 น. นำนักกีฬา วอร์มร่างกาย แอร์โรบิค นำโดย นางสาวกาญจนา ฐานะ
05.49 น. พิธีเปิดการแข่งขันจากคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน
นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน Check in
ปล่อยตัวนักวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 6.30 กิโลเมตร
07.00 น. พิธีการมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
กล่าวปิดการแข่งขัน โดย อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
:: ช่องทางการชำระเงิน และติดตามข่าวสาร ::
:: สถานที่สำคัญ ::