เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มรัตนโกสินทร์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กลุ่มภาคกลาง

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กลุ่มภาคเหนือ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลุ่มภาคใต้

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา